2016, മാർച്ച് 30, ബുധനാഴ്‌ച

മരണം

മനസ്സിന്‍റെ മുറ്റത്തൊരു ബലിക്കാക്ക വിരുന്നു വിളിക്കുന്നു
നിന്‍റെ പേരിലൊരുള ചോറിന് താമസമില്ലെന്നാവും

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: