2016, ഏപ്രിൽ 13, ബുധനാഴ്‌ച

ഇഷ്ടം

നിന്‍റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് നിന്നെ ഞാനെത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് ഞാന്‍ അറിയുന്നത്

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: