2014, ഓഗസ്റ്റ് 24, ഞായറാഴ്‌ച

കഠിനം

പുറമെത്ര മിനുങ്ങിയാലും സ്വര്‍ണ്ണത്തിനു കാഠിന്യമുണ്ട് ...മുറിവേല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്ര കാഠിന്യം

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: