2014, മാർച്ച് 13, വ്യാഴാഴ്‌ച

നെയ്യ്

സുഗന്ധമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ചൂട് നെയ്യ് വീണ് പൊള്ളിയത്‌ അല്പം കറുത്തിരുണ്ട ചില മനസ്സുകള്‍ ആയിരുന്നു 

1 അഭിപ്രായം: