2014, ജനുവരി 8, ബുധനാഴ്‌ച

ചെയ്തതും ചെയ്യേണ്ടുന്നതും

ചെയ്തത് വളരെ കുറച്ചു....ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരുപാട്...ജീവിതമോ...ആര്‍ക്കും അറിയാത്ത അത്ര

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ